Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit110
รหัสสถานี: st015
ตำแหน่ง: 7.8475, 98.3384
ชื่อสถานี: ขุมน้ำสวนสาธารณะฉลอง
ขนาดพื้นที่: 24,193.50 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 14.81 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 212,322.88 ลบ.ม.
อำเภอ: เมืองภูเก็ต
ตำบล: ฉลอง
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 212,322.88 ลบ.ม.
วันที่: 15/10/2019 เวลา: 08:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 212,322.88 ลบ.ม.
วันที่: 14/10/2019 เวลา: 00:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 212,322.88 ลบ.ม.
วันที่: 14/10/2019 เวลา: 00:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :