Skip to main content

โครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต

ชั้นข้อมูล

สัญลักษณ์

>

เกี่ยวกับโครงการ


1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวพันธ์ต่อสถานการณ์น้ำ สร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการรายงานสภาพแหล่งน้ำ และสถานการณ์น้ำของจังหวัดภูเก็ต นั้น สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงต้องดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบแสดงผลสถานการณ์น้ำแบบ Online เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบฐานข้อมูลของแหล่งน้ำที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำข้อมูลจากระบบไปประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือของจังหวัดภูเก็ต โดยมีการแสดงผลแบบ Online
2.2 เพื่อแสดงผลสถานการณ์น้ำของแหล่งน้ำที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดระดับแบบโทรมาตร โดยแสดงผลของระดับน้ำและปริมาณน้ำเป็นข้อมูลตามช่วงเวลาปัจจุบัน (Real Time)
2.3 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำในจังหวัดภูเก็ต และสามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้สำหรับหารบริหารจัดการน้ำของจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์น้ำ


Slice of cake ปริมาตรน้ำเหลือ > 80% Slice of cake ปริมาตรน้ำเหลือ 51-80% Slice of cake ปริมาตรน้ำเหลือ 30-50% Slice of cake ปริมาตรน้ำเหลือ < 30% หมายเหตุ: ปริมาตรน้ำที่เซ็นเซอร์ (Sensor) วัดได้

สรุปรายงานสถานการณ์น้ำลำดับ
รหัส
รหัสสถานี
ละติจูด
ลองจิจูด
ชื่อ
อำเภอ
ตำบล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
ความลึกสูงสุด (ม.)
ปริมาตรทั้งหมด (ลบ.ม.)
ปริมาตรปัจจุบัน (ลบ.ม.)
1 pit003 st001 8.0901 98.3220 คลองขุมน้ำเขียว ถลาง สาคู 17,282.74 7.63 73,831.37 73,578.75
2 pit018 st002 8.0119 98.3427 หนองน้ำบ้านในคลำ ถลาง ศรีสุนทร 27,827.35 6.06 137,205.98 0.00
3 pit019 st003 7.9961 98.3410 ขุมน้ำบ้านลิพอน#1 ถลาง ศรีสุนทร 33,429.47 21.05 268,026.78 15,859.30
4 pit029 st004 7.9669 98.3294 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ถลาง ศรีสุนทร 574,706.69 44.20 7,112,275.00 5,903,188.00
5 pit031 st005 7.9872 98.3066 ขุมน้ำประปาเชิงทะเล ถลาง เชิงทะเล 16,389.37 15.00 72,897.11 19.36
6 pit036 st006 7.9814 98.2912 ขุมน้ำอ้ายจุก ถลาง เชิงทะเล 9,087.08 4.93 30,568.51 0.00
7 pit056 st007 7.9363 98.3925 ขุมน้ำโอ้ยเซียง (สระเก็บน้ำบ้านสะปำ) เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว 27,983.33 7.94 153,729.91 0.00
8 pit071 st008 7.9122 98.3731 ขุมน้ำเทศบาล เมืองภูเก็ต รัษฎา 109,837.88 15.06 1,014,607.50 98,199.03
9 pit073 st009 7.8999 98.3855 ขุมน้ำซอยรุ่งระวี เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ 26,988.37 11.92 182,536.66 12,185.75
10 pit079 st010 7.9042 98.3506 ขุมน้ำสรรพมิต (สวนสาธารณะกะทู้) กะทู้ กะทู้ 23,689.59 6.88 107,457.49 57,597.00
11 pit087 st011 7.9162 98.3373 ขุมน้ำนายบันลือ (บริษัท REQ จำกัด) กะทู้ กะทู้ 55,946.31 12.66 418,378.78 205,573.84
12 pit094 st012 7.8856 98.3346 อ่างเก็บน้ำบางวาด กะทู้ กะทู้ 723,408.25 40.64 10,280,463.00 4,313,586.00
13 pit099 st013 7.8707 98.3738 ขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง)#1 เมืองภูเก็ต วิชิต 25,821.94 6.97 99,333.73 0.00
14 pit107 st014 7.8596 98.3331 ขุมน้ำเข้งหงวน#1 เมืองภูเก็ต ฉลอง 72,393.90 15.24 500,590.88 445,525.88
15 pit110 st015 7.8475 98.3384 ขุมน้ำสวนสาธารณะฉลอง เมืองภูเก็ต ฉลอง 24,193.50 14.81 212,322.88 212,322.88
รวมทั้งหมด
1,768,985.77
-
20,664,225.58
11,337,635.79

ข้อมูลแหล่งน้ำ-ขุมน้ำ จากการสำรวจ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560


เลือกอำเภอ

สถานีตรวจวัดอากาศเวลา
ปริมาณฝน (มิลลิเมตร)
ความเร็วลม (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
ทิศทางลม (องศา)
อุณหภูมิ (องศาเซลซียส)
01:00 น. ไม่มีฝน ลมสงบ - 27.1
04:00 น. 13.9 ลมสงบ - 25.0
07:00 น. ไม่มีฝน 9.3 WNW 26.1
10:00 น. - - - -
13:00 น. - - - -
16:00 น. - - - -
19:00 น. - - - -
22:00 น. - - - -ติดต่อเรา