Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit107
รหัสสถานี: st014
ตำแหน่ง: 7.8596, 98.3331
ชื่อสถานี: ขุมน้ำเข้งหงวน#1
ขนาดพื้นที่: 72,393.90 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 15.24 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 500,590.88 ลบ.ม.
อำเภอ: เมืองภูเก็ต
ตำบล: ฉลอง
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 445,525.88 ลบ.ม.
วันที่: 14/08/2017 เวลา: 05:22:03 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 13/08/2018 เวลา: 11:03:23 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 500,590.88 ลบ.ม.
วันที่: 13/08/2018 เวลา: 04:09:10 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :