Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit018
รหัสสถานี: st002
ตำแหน่ง: 8.0119, 98.3427
ชื่อสถานี: หนองน้ำบ้านในคลำ
ขนาดพื้นที่: 27,827.35 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 6.06 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 137,205.98 ลบ.ม.
อำเภอ: ถลาง
ตำบล: ศรีสุนทร
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 12/04/2019 เวลา: 07:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 12/04/2019 เวลา: 00:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 137,205.98 ลบ.ม.
วันที่: 12/04/2019 เวลา: 00:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :