Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit019
รหัสสถานี: st003
ตำแหน่ง: 7.9961, 98.3410
ชื่อสถานี: ขุมน้ำบ้านลิพอน#1
ขนาดพื้นที่: 33,429.47 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 21.05 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 268,026.78 ลบ.ม.
อำเภอ: ถลาง
ตำบล: ศรีสุนทร
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 15,859.30 ลบ.ม.
วันที่: 17/04/2019 เวลา: 17:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 17/04/2019 เวลา: 12:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 268,026.78 ลบ.ม.
วันที่: 17/04/2019 เวลา: 17:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :