Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit029
รหัสสถานี: st004
ตำแหน่ง: 7.9669, 98.3294
ชื่อสถานี: อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
ขนาดพื้นที่: 574,706.69 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 44.20 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 7,112,275.00 ลบ.ม.
อำเภอ: ถลาง
ตำบล: ศรีสุนทร
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 5,903,188.00 ลบ.ม.
วันที่: 14/08/2017 เวลา: 05:22:03 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 13/08/2017 เวลา: 17:04:08 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 7,112,275.00 ลบ.ม.
วันที่: 13/08/2017 เวลา: 03:09:03 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :