Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit003
รหัสสถานี: st001
ตำแหน่ง: 8.0901, 98.3220
ชื่อสถานี: คลองขุมน้ำเขียว
ขนาดพื้นที่: 17,282.74 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 7.63 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 73,831.37 ลบ.ม.
อำเภอ: ถลาง
ตำบล: สาคู
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 73,578.75 ลบ.ม.
วันที่: 19/06/2018 เวลา: 07:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 18/06/2018 เวลา: 06:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 73,831.37 ลบ.ม.
วันที่: 18/06/2018 เวลา: 00:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :