Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit036
รหัสสถานี: st006
ตำแหน่ง: 7.9814, 98.2912
ชื่อสถานี: ขุมน้ำอ้ายจุก
ขนาดพื้นที่: 9,087.08 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 4.93 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 30,568.51 ลบ.ม.
อำเภอ: ถลาง
ตำบล: เชิงทะเล
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 01/08/2019 เวลา: 03:57:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 01/08/2019 เวลา: 00:01:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 30,568.51 ลบ.ม.
วันที่: 01/08/2019 เวลา: 00:01:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :