Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit056
รหัสสถานี: st007
ตำแหน่ง: 7.9363, 98.3925
ชื่อสถานี: ขุมน้ำโอ้ยเซียง (สระเก็บน้ำบ้านสะปำ)
ขนาดพื้นที่: 27,983.33 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 7.94 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 153,729.91 ลบ.ม.
อำเภอ: เมืองภูเก็ต
ตำบล: เกาะแก้ว
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 25/02/2020 เวลา: 08:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 25/02/2020 เวลา: 08:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 153,729.91 ลบ.ม.
วันที่: 25/02/2020 เวลา: 08:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :