Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit071
รหัสสถานี: st008
ตำแหน่ง: 7.9122, 98.3731
ชื่อสถานี: ขุมน้ำเทศบาล
ขนาดพื้นที่: 109,837.88 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 15.06 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 1,014,607.50 ลบ.ม.
อำเภอ: เมืองภูเก็ต
ตำบล: รัษฎา
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 98,199.03 ลบ.ม.
วันที่: 10/04/2019 เวลา: 18:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 10/04/2019 เวลา: 11:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 1,014,607.50 ลบ.ม.
วันที่: 10/04/2019 เวลา: 12:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :