Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit073
รหัสสถานี: st009
ตำแหน่ง: 7.8999, 98.3855
ชื่อสถานี: ขุมน้ำซอยรุ่งระวี
ขนาดพื้นที่: 26,988.37 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 11.92 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 182,536.66 ลบ.ม.
อำเภอ: เมืองภูเก็ต
ตำบล: ตลาดใหญ่
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 12,185.75 ลบ.ม.
วันที่: 07/03/2020 เวลา: 23:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 07/03/2020 เวลา: 22:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 182,536.66 ลบ.ม.
วันที่: 07/03/2020 เวลา: 22:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :