Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit079
รหัสสถานี: st010
ตำแหน่ง: 7.9042, 98.3506
ชื่อสถานี: ขุมน้ำสรรพมิต (สวนสาธารณะกะทู้)
ขนาดพื้นที่: 23,689.59 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 6.88 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 107,457.49 ลบ.ม.
อำเภอ: กะทู้
ตำบล: กะทู้
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 57,597.00 ลบ.ม.
วันที่: 01/01/2000 เวลา: 07:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 20/08/2019 เวลา: 00:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 107,457.49 ลบ.ม.
วันที่: 20/08/2019 เวลา: 02:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :