Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit094
รหัสสถานี: st012
ตำแหน่ง: 7.8856, 98.3346
ชื่อสถานี: อ่างเก็บน้ำบางวาด
ขนาดพื้นที่: 723,408.25 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 40.64 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 10,280,463.00 ลบ.ม.
อำเภอ: กะทู้
ตำบล: กะทู้
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 4,313,586.00 ลบ.ม.
วันที่: 25/10/2019 เวลา: 11:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 25/10/2019 เวลา: 07:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 10,280,463.00 ลบ.ม.
วันที่: 25/10/2019 เวลา: 08:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :